Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van der Laan MediScore B.V. gevestigd te Rotterdam gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam te Wilhelminaplein 100/125.


 1. Onder MediScore wordt in deze voorwaarden verstaan: Van der Laan MediScore B.V., gevestigd te Rotterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24319326.
 2. Onder “Koper” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met MediScore een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s).


Artikel 1: Algemeen/Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MediScore aan Koper en op alle overeenkomsten tussen MediScore en Koper, en zien op alle door MediScore te leveren zaken, diensten en overige prestaties.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover deze tussen MediScore en Koper schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper (waarnaar in van Koper afkomstige stukken worden verwezen) wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Alle aanbiedingen van MediScore zijn vrijblijvend en binden MediScore niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat MediScore de opdracht van Koper schriftelijk heeft bevestigd of op het moment dat MediScore begint met de uitvoering van de opdracht.
 6. MediScore verbindt zich nimmer tot het vervoeren van goederen. Ingeval MediScore zich verbindt tot expeditie in de ruimste zin des woord (waaronder het optreden als fiscaal vertegenwoordiger) dan zijn naast deze voorwaarden de laatst ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam gedeponeerde versie van de Nederlandse Expeditie-voorwaarden (Algemene voorwaarden van de FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek), van toepassing.Artikel 2: Prijzen
 1. Alle prijzen zijn netto en exclusief BTW, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen en koersverhoudingen.
 2. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst met Koper, maar voor de levering van de zaken en/of diensten en/of overige prestaties, materiaalprijzen, vrachtkosten, lonen, belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege worden ingevoerd of verhoogd, alsmede in andere gevallen van naar het oordeel van MediScore prijsverhogende factoren zoals onder meer koerswijzigingen, prijswijzigingen van grondstoffen en halffabricaten, en prijswijzigingen door toeleveringsbedrijven, is MediScore gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen en een evenredige verhoging van de prijs aan Koper in rekening te brengen, zonder dat Koper bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.
 3. Prijsverhogingen zullen door MediScore onverwijld schriftelijk ter kennis van Koper worden gebracht.


Artikel 3: Levering van zaken, diensten en overige prestaties, verstrekken van monsters
 1. Levering vindt plaats op basis van het beding af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2010 of meest recente uitgave, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Deelleveringen zijn toegestaan en kunnen door MediScore onmiddellijk in rekening worden gebracht.
 3. De door MediScore opgegeven leveringstermijnen voor zaken, en uitvoeringsperioden voor diensten en/of overige prestaties gelden als indicatief, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen en binden MediScore niet.
 4. Overschrijding van leveringstermijnen en uitvoeringsperioden geeft Koper geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de nakoming van enige verplichting van Koper uit de overeenkomst, tenzij Koper hiertoe op grond van wettelijke bepalingen (dwingend recht) gerechtigd is. Aan de leveringsplicht van MediScore zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van de zaken. Het ontvangstbewijs door Koper ondertekend of door de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering.
 5. Indien Koper zaken niet of niet tijdig in ontvangst neemt, is MediScore gerechtigd om de zaken voor risico van Koper op te slaan of, naar haar keuze, aan een derde te verkopen. Opslag- en andere kosten komen voor rekening van Koper.
 6. Wanneer de benodigde gegevens voor de uitvoering van de levering niet tijdig door Koper aan MediScore ter beschikking zijn gesteld, worden de leveringstermijnen in ieder geval met die termijn opgeschoven.
 7. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.


Artikel 4: Betaling
 1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is Koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is Koper een contractuele rente gelijk aan 2% boven de handelsrente verschuldigd vanaf de vervaldag. Alle door MediScore gemaakte buitengerechtelijke incassokosten die verder gaan dan het versturen van een enkele (eventueel herhaalde) sommatie of het enkel doen van een (niet aanvaard) schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier, komen voor rekening van Koper. Deze buitengerechtelijke kosten worden gesteld op een minimum van 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van Euro 1.000,-.
 3. Het is Koper niet toegestaan om een vordering van Koper op MediScore te verrekenen met een vordering van MediScore op Koper.
 4. Betalingen door Koper zullen eerst in mindering worden gebracht op de door Koper verschuldigde buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, de rente en vervolgens op opeisbare facturen, waarbij oudere facturen voor nieuwe facturen gaan, ongeacht of de betalingen andere aanwijzingen geven.Artikel 5: Verpakking en Emballage
 1. De verpakking en etikettering van de te leveren producten wordt door MediScore conform de daarvoor geldende wettelijke normen als goed ondernemer bepaald.
 2. Koper is verantwoordelijk voor opslag, c.q. verwerking van de lege/gebruikte verpakkingsmaterialen conform de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.
 3. De door MediScore ten behoeve van de verpakking en verzending beschikbaar gestelde pallets, kratten etc., al dan niet tegen statiegeld, blijven het onvervreemdbare eigendom van MediScore.
 4. Koper is verplicht deze verpakking voor eigen rekening en risico naar MediScore terug te zenden naar het door MediScore opgegeven adres, tenzij anders is overeengekomen.
 5. De door MediScore eventueel berekende emballage wordt voor de volle prijs gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen één maand na de datum van de betrokken factuur vrachtvrij is geretourneerd.
 6. MediScore is gerechtigd met betrekking tot terugontvangen beschadigde of incomplete verpakkingsmaterialen/emballage, te harer keuze naar redelijkheid en billijkheid de kosten van vervanging, reparatie of completering aan Koper in rekening te brengen. Indien MediScore voor de emballage statiegeld in rekening heeft gebracht, is zij gerechtigd deze kosten in te houden op de te crediteren statiegelden en zo nodig de extra kosten op Koper te verhalen.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud, pandrecht en retentierecht
 1. MediScore levert de zaken aan Koper onder de opschortende voorwaarde dat Koper volledig aan haar op enig moment jegens MediScore bestaande verplichtingen voldoet. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit tot (i) met de geleverde zaken gemaakte nieuwe zaken, (ii) alle vorderingen betreffende tegenprestaties van op grond van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst van welke aard dan ook door MediScore aan Koper geleverde of nog te leveren zaken, diensten en/of overige prestaties en, (iii) vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub (ii) bedoelde overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten leiden, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen.
 2. In geval Koper niet aan haar verplichtingen voldoet zal MediScore het recht hebben het geleverde zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, zulks onverminderd de overige rechten van MediScore in verband met het niet voldoen van Koper aan haar verplichtingen. Koper stelt het geleverde ter beschikking van MediScore en verschaft MediScore zonodig toegang tot alle ruimten waar zich goederen van MediScore bevinden.
 3. Alle zaken, gelden, geldswaarden, verzekeringspenningen en/of documenten die MediScore uit welke hoofde en/of opdracht dan ook voor of vanwege Koper onder zich heeft en/of zal verkrijgen dan wel aan Koper verschuldigd is en/of zal worden, strekken MediScore tot vuistpand voor alle vorderingen die MediScore op Koper heeft en/of mocht verkrijgen.
 4. MediScore heeft jegens een ieder een retentierecht op alle zaken, gelden, geldswaarden, verzekeringspenningen en/of documenten, die MediScore uit welke hoofde en/of opdracht dan ook onder zich heeft en/of zal verkrijgen.
 5. Bij niet voldoening van de vordering door Koper is MediScore gerechtigd tot (openbare) verkoop van het onderpand dan wel hetgeen MediScore uit hoofde van het retentierecht onder zich houdt volgens de bij wet bepaalde wijze.Artikel 7: Gebreken; onderzoeks- en klachttermijnen
 1. In geval van levering van zaken dient Koper de geleverde zaken binnen 14 dagen na levering - doch in elk geval voordat Koper de zaken gebruikt, verbruikt of doorverkoopt - te hebben onderzocht en eventuele klachten ter zake van zichtbare gebreken en/of gebreken die bij enig onderzoek waarneembaar zijn binnen 5 dagen na het verstrijken van de onderzoekstermijn schriftelijk te melden aan MediScore, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Koper op MediScore vervalt. Klachten ter zake van gebreken die eerst later bij gebruik of verbruik door Koper aan het licht komen, dienen binnen 14 dagen nadat zij door koper redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt, doch uiterlijk 2 maanden na aflevering, schriftelijk aan MediScore te worden vermeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Koper jegens MediScore vervalt. Ten aanzien van zaken met een houdbaarheidsdatum geldt dat elke aanspraak van Koper jegens MediScore vervalt bij het verstrijken van de op de zaken dan wel verpakking afgedrukte houdbaarheidsdatum.
 2. In geval van diensten en/of andere prestaties dient Koper deze binnen 14 dagen na voltooiing daarvan te hebben onderzocht en eventuele klachten ter zake van zichtbare gebreken en/of gebreken die bij enig onderzoek waarneembaar zijn binnen 5 dagen na het verstrijken van de onderzoekstermijn schriftelijk te melden aan MediScore, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Koper op MediScore vervalt. Gebreken die eerst later bij gebruik of verbruik door Koper aan het licht komen, dienen binnen 14 dagen nadat zij door Koper redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt, maar uiterlijk binnen 2 maanden na voltooiing van de diensten en/of overige prestaties schriftelijk aan MediScore te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Koper op MediScore vervalt.
 3. Ondanks eventuele klachten over gebreken is Koper verplicht tot tijdige betaling van de overeengekomen prijs.


Artikel 8: Garantiebepaling
 1. MediScore garandeert - met inachtneming van artikel 7 (Gebreken: onderzoeks- en klachttermijnen) - dat de te leveren zaken,  diensten of overige prestaties voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien MediScore bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van diensten of prestaties van derden of indien MediScore de geleverde zaken van derden heeft betrokken, is de garantie beperkt tot door die derden verstrekte garanties.
 2. De garantie geldt gedurende 2 maanden na levering van de zaken c.q. na het verrichten van de diensten en/of overige prestaties. In geval er sprake is van zaken waarvoor een datum van uiterste houdbaarheid is vastgesteld, vervalt de garantie na verloop van deze datum. Indien Koper het gebrek heeft ontdekt na het verstrijken van de garantietermijn, kan Koper geen rechtsvordering meer instellen of verweren voeren vanwege het feit dat de geleverde zaken, de verrichte diensten of prestaties niet aan de overeenkomst beantwoorden.
 3. Indien een geleverde zaak niet voldoet aan vorenbedoelde garantie wordt de betreffende zaak - onder voorwaarde dat er sprake is van een tijdig ingediende klacht ex artikel 7 - zonder berekening van kosten aan Koper en ter keuze van MediScore geheel of gedeeltelijk vervangen of hersteld of vergoed. Zaken die ter reparatie en/of vervanging en/of vergoeding worden teruggestuurd aan MediScore reizen voor risico van Koper. Indien de uitgevoerde diensten en/of overige prestaties niet voldoen aan de vorenbedoelde garantie zal MediScore - onder voorwaarde dat er sprake is van een tijdig ingediende klacht ex artikel 7 - zonder berekening van kosten aan Koper het gebrek / de gebreken die onder de garantie vallen herstellen.
 4. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van (i) enig overheidsvoorschrift inzake aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen, (ii) het niet opvolgen van instructies van MediScore en/of de producent, (iii) verkeerd, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, waaronder gebruik door een incompetent persoon, (iv) slechte behandeling, waaronder behandeling door een incompetent persoon (v) niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, (vi) het aanwenden of laten aanwenden van de zaak voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 5. De garantie wordt slechts verstrekt aan Koper en niet aan opvolgende rechtverkrijgenden.
 6. MediScore is tot geen enkele garantie verplicht zolang Koper niet aan haar verplichtingen heeft voldaan.Artikel 9: Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van MediScore is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van MediScore. Bij gebreke van uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van MediScore beperkt tot de netto gefactureerde waarde van de desbetreffende zaken, diensten of overige prestaties (met een maximum van Euro 10,000.- per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen uit één en dezelfde oorzaak ontstaan), tenzij Koper bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van MediScore zelf of haar leidinggevenden.
 2. Behoudens bepalingen van dwingend recht met betrekking tot (product)aansprakelijkheid is MediScore niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, ver-, c.q. bewerking van het geleverde, al dan niet in strijd met de in de branche geldende normen en waarden.
 3. MediScore is echter nimmer aansprakelijk voor:
  a.    schade, veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekloosheid van ondergeschikten van MediScore en/of door MediScore ingeschakelde hulppersonen;
  b.    indirecte schade, waaronder indirecte schade veroorzaakt door een gebrekkige zaak, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade veroorzaakt door terugroepacties, schade door bedrijfsstagnaties, verlies van klanten, en schade aan naam en/of goodwill;
  c.    opzichtschade, waaronder schade die door of tijdens de uitvoering van diensten en/of overige prestaties wordt toegebracht aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.
 4. Mededelingen door of namens MediScore betreffende kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen enz. van de goederen binden haar niet, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie gedaan.


Artikel 10: Opschorting, beëindiging en ontbinding
 1. MediScore heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel naar keuze de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling, kennisgeving of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang naar haar keuze te beëindigen of te ontbinden met behoud van alle haar toekomende rechten op vergoeding van kosten, schade en rente, en zonder dat MediScore tot enige schadevergoeding is verplicht, indien:
  a.    Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling c.q. faillissement heeft aangevraagd, dan wel onder bewind wordt gesteld;
  b.    Koper een of meer van haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met de overeenkomst, niet, niet behoorlijk, niet volledig of niet tijdig nakomt, of vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn;
  c.    MediScore een goede grond heeft te vrezen dat Klant niet in staat en/of bereid is of zal zijn aan haar verplichtingen te voldoen;  
  d.    Koper besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van Koper’s onderneming/activiteiten
  e.    Koper het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of, wanneer afnemer een natuurlijk persoon is, onder curatele wordt gesteld, of te komt overlijden;
 2. Alle vorderingen die MediScore ten tijde van het bestaan van één of meerdere in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden op Koper mocht hebben, zullen volledig en onmiddellijk opeisbaar zijn.Artikel 11: Overmacht
 1. MediScore zal in geen geval gehouden zijn om aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, en zal niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in geval van overmacht. Als overmacht aan de zijde van MediScore gelden in ieder geval de hiernavolgende omstandigheden:
  a.    mobilisatie, brand, rook, explosie, bluswater, diefstal, natuurrampen, werkstaking, verkeersbelemmeringen, wegblokkades, oorlog, oorlogsgevaar, ex- en importverboden, transportproblemen, belemmerende maatregelen van enige overheid, bedrijfsongevallen en/of bedrijfsstoringen;
  b.    ziekte van personeel van MediScore of van personeel van door MediScore ingeschakelde hulppersonen;
  c.    een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de door MediScore te leveren zaken, diensten of overige prestaties benodigde zaken en/of diensten;
  d.    niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan MediScore afhankelijk is;
  e.    het niet of niet volledig nakomen door Koper, door derden of door personen voor wie MediScore aansprakelijk is, van enige van overheidswege of zijdens MediScore gesteld voorschrift of gegeven aanwijzing (met inbegrip van die vervat in deze voorwaarden);
  f.    enige nalatigheid in de verrichting van iets, dat MediScore niet uitdrukkelijk of afzonderlijk is opgedragen;
  g.    alle andere omstandigheden die MediScore redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden, voorkomen of verhinderen, ook al waren deze omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Hieronder worden mede verstaan dergelijke omstandigheden bij hulppersonen alsmede wanprestatie van hulppersonen.
 2. In geval van overmacht is Koper alleen gerechtigd over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst voor zover de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd of vast komt te staan dat nakoming niet mogelijk zal zijn.


  Artikel 12: Vrijwaring Koper
Koper vrijwaart MediScore voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade voortvloeiende uit, of verband houdende met de levering door MediScore van zaken en/of diensten en/of overige prestaties. In het kader van haar vrijwaringsverplichting is Koper onder meer jegens MediScore gehouden tot vergoeding van de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MediScore zelf of van haar leidinggevenden.


Artikel 13: Vervaltermijn

Alle rechtsvorderingen en verweren van Koper en derden op MediScore vervallen na verloop van zes maanden na het verstrijken van een overeengekomen garantietermijn en bij gebreke van een garantietermijn na verloop van twaalf maanden gerekend vanaf de datum van aflevering van de zaken, het verrichten van de diensten of de overige prestaties.

Artikel 14: Retourzendingen
 1. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MediScore zijn niet toegestaan.
 2. Indien retourzendingen zonder toestemming geschieden, dan zijn de kosten daarvan voor rekening van rekening van Koper. Voorts is MediScore gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen en vrij de goederen voor rekening en risico van Koper (zonodig onder derden) op te slaan en te diens beschikking te houden.
 3. Retourzendingen zonder toestemming van MediScore ontheffen Koper in geen enkel opzicht van diens (betalings)verplichtingen.


Artikel 15: Toepasselijk recht en jurisdictie
 1. Alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht, met dien verstande dat
  a.    Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) niet van toepassing is en uitdrukkelijk wordt uitgesloten;
  b.    Het in deze voorwaarden in artikel 6 besloten eigendomsvoorbehoud voor zover gunstiger voor MediScore, na invoer van de betrokken zaken in een ander land dan Nederland in de volle omvang en in het bijzonder ook in zijn reikwijdte geregeerd wordt door het recht van dat land.
 2. Alle geschillen welke tussen MediScore en Koper ontstaan, worden met uitsluiting van iedere andere rechter ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.


Artikel 16: Beslissende tekst, wijziging voorwaarden, ongeldigheid en nietigheid artikelen
 1. Bij verschil tussen de Nederlandse en de in enige andere taal gestelde tekst van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
 2. Deze voorwaarden kunnen door MediScore eenzijdig worden gewijzigd.
  Mocht een artikel van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden en/of nietig worden verklaard, dan wordt daardoor geldigheid van de overige artikelen niet aangetast. In plaats van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikel wordt geacht alsdan de bepaling te zijn overeengekomen die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling en de geest van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikel het meest benadert.